اون چند قطره نفت 

مگه چقد انرژی داشت 

که خونه ها اون همه گرم بودن؟!

یاد همه اونایی که روزگارانی با ما بودن به خیر

روحشون شاد

این ایام فراموششون نکنیم...