گوش کن ...

خاموش ها گویاترند، در خموشی های من فریادهاست ...

فریدون مشیری

عکاس : امیر خسروی