نگاه منتظری که میدانست
انتظارش را پایانی نیست
خیره ماند براهی که هیچ مسافری نداشت
تاخودش راهی شد...
عکاس : امیر خسروی | ادیت : امیر خسروی